54 - પાલવ / શૂન્ય પાલનપુરી


દર્દ –ગમમાં ખુવાર છે પાલવ,
વિરહનો સર્વ સાર છે પાલવ.

અશ્રુ-ભીનાં નયનની બલિહારી !
કોઈનો બેકરાર છે પાલવ.

ફૂલ કીધાં’તાં એકઠાં એક દિ’
ત્યારથી તારતાર છે પાલવ.

એ પુરાવો છે ત્યક્ત અશ્રુનો,
તંગ છે દિલ, ઉદાર છે પાલવ.

હાય નિષ્ઠુરતા જમાનાની !
વ્યગ્ર દિલનો કરાર છે પાલવ.

રોઈને શૂન્ય પાપ ધોઈ લે,
અંતમાં તુજ ઉગાર છે પાલવ.


0 comments


Leave comment