111 - નિર્માણ / શૂન્ય પાલનપુરી


ભરજવાનીમાં ફૂલ રોળાયું,
હે કળી ! એ જ ગમ તને નડશે;
રંગ-ફોરમ છે નાશનાં સાધન,
એક દિ’ જાનથી જવું પડશે.


0 comments


Leave comment