32 - શોધું છું કિનારો શા માટે ? / શૂન્ય પાલનપુરી


દુનિયાની વ્યથાઓ ક્યાં કમ છે ? ઇચ્છાનો વધારો શા માટે ?
મન હાય ! ન જાણે વહોરે છે એ સાપનો ભારો શા માટે ?

મજધારમાં ડૂબી તરવાનો વિધીનો શારો છે નહિતર,
એક નાવને માટે સાગરમાં તોફાન હજારો શા માટે ?

જીવનને ઓ બંધન ગણનારા ! પિંજરને ઓ ભુવન કહેનારા !
માનસ તો પરાધીન છે તારું, મુક્તિના વિચારો શા માટે ?

આવે છે નજર એ નજરોમાં, પણ આંખનો પરદો રાખે છે,
નજદીક રહીને આપે છે એ દૂર ઇશારો શા માટે ?

પ્રસ્થાન મહીં તું સ્થિર ન બન, પ્રસ્થાન તો જીવન છે જીવન,
મંઝિલની તમન્ના શાને મન ? મૃત્યુનો સહારો શા માટે ?

હે શ્વાસ ! જરા તો જીવનના વિશ્વાસની કિંમત રહેવા દે,
તોડે છે કરીને મૃત્યુથી પળપળમાં કરારો શા માટે ?

તુજ પ્રેમની ખૂબી સમજીને નિજ પ્રાણથી પ્યારો રાખું છું,
એક બૂંદ ને એ પણ પાણીનું હો આંખનો તારો શા માટે ?

કૈં શૂન્ય શિથિલતા આવી છે જીવનના ઇરાદામાં આજે,
તોફાન મહીં રમનારો હું, શોધું છું કિનારો શા માટે ?


0 comments


Leave comment