58 - બળવાખોર / શૂન્ય પાલનપુરી


શૂન્ય જા, ખેલ જીવ પર આવી,
મોતથી જીવ પર નથી હોતો;
માથું ઊંચકે છે જયારે પરપોટો,
નાશનો એને ડર નથી હોતો !


0 comments


Leave comment