118 - શેર – ૫-૮ / શૂન્ય પાલનપુરીપારસ સોનું સર્જે કિંતુ બીજો પારસ ના સર્જે,
રૂપને એની ઉપમા દેવી શૂન્ય લગારે શોભે ના.


*****


સાધન પૂરાં હોય છતાં જીવનની ઊણપનુ શું કહેવું ?
ના પ્યાસ છીપે અંતરની, ના આંખનાં પાણી ખૂટે છે.


*****


અશ્રુની પાર શૂન્ય પ્રણયની છે સિદ્ધિઓ,
બિંદુ જો પી શકીશ તો સિંધુનો ડર નથી.


*****


કાબા ને સોમનાથના પાષાણ ભિન્ન છે,
સમજી શકો તો એથી વધુ ફેર કૈં નથી.


*****0 comments


Leave comment