28 - વસન્ત લ્યો / ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ


રાજ! કોઇ વસન્ત લ્યો, વસન્ત લ્યોઃ
હાં રે મ્હારી ક્યારીમાં મ્હેક મ્હેક મ્હેકીઃ
હો રાજ ! કોઇ વસન્ત લ્યો, વસન્ત લ્યો.

રાજ! વીણી કળીઓ મ્હેં નેત્રમાં ઉઘાડીઃ
હાં રે મ્હારે હઇડે લલાટે વધાવીઃ
હો રાજ! કોઇ વસન્ત લ્યો, વસન્ત લ્યો.

રાજ! દેવ દેવી સોહાગ લેવા આવેઃ
હાં રે મીઠી સ્નેહની બંસરી બજાવેઃ
હો રાજ! કોઇ વસન્ત લ્યો, વસન્ત લ્યો.


0 comments


Leave comment