39 - કડવું ૩૯મું-સદ્ગુરુનું માહાત્મ્ય / અખેગીતા (અખો)


રાગ ધન્યાશ્રી

સંત સયાણા મહાપદ જાણેજી, તે આપ ન દેખે અન્ય શું વખાણેજી
આપ અણ‌ચવ્યું તે પ્રમાણેજી, ગુણ-નિર્ગુણને ઉરમાં નાણેજી. ૧

પૂર્વછાયા.

ગુણ નિર્ગુણ કાંઈએ નથી, સમતત્ત્વ સમજ્યા સહી;
પ્રાયે નહીં તેહને પરાભવ શ્યાનો, રજ્જુ નહીં તો શ્યો અહિ. ૧

એતો અણછતાને અણછતું, ભાસ્યુંતું ભરમે કરી;
તે યથારથ જેમ તેમ થયો, પ્રાયે જેમ છે તેમ હરિ. ૨

રિપચકેરૂં પેખવું, તે મરીચિજલવત સદા;
તે ઉલેચે ઓછું ન થાય, સમજે શ્રમ ગયો તદા. ૩

સમજે સાધન થાએ સઘળાં, પાર આવે પંથનો;
જેમ રંચકવહ્‌નિ વન દહે, તેમ મહાવિચાર મહંતનો. ૪

એ અંધધંધ ત્યારે ટળે, જ્યારે ગુરુગમ હોએ ખરી;
બ્રહ્મવેતા મળે જ્યારે, ત્યારે જ મન બેસે ઠરી. ૫

સદ્‌ગુરુ વિના બહુ મળે કાચા, આપ ઉધોત થયા વિના;
સંગ-સંગ પ્રતાપ મોટો, અવયવ ફરી જાય જંતના. ૬

જેમ શરદકાલે અંબર ઓપે, નીર નિર્મળ હોય ઘણું;
સદ્‌ગુરુ સંત પ્રતાપ પાયે, એહવું કરે મન જંતતણું. ૭

ભવદુઃખ વામે મહા સુખ પામે, આંતરથી આમય ટળે;
જીવશિવ તે એમ હોય, જેમ સરિતા સાગરમાં ભળે. ૮

નારનારાયણ એક વર્તે, વંદનીય તે નર સદા;
દુસ્તર તારક નાવ હરિજન, નિઃકારણ માંહે મુદા. ૯

કહે અખો સુખે હોય, યોગક્ષેમ મહંતને;
દેહધારી સરખા દીસે, પણ રહે પદ અનંતને. ૧૦


૧. રજ્જુ = દોરડી
૨. અહિ = સાપ
૩. મરીચિજલવત = ઝાંઝવા જેવું
૪. તદા = ત્યારે
૫. અંધધંધ = ઘાટું અજ્ઞાન
૬. ઉધોત = જ્ઞાની
૭. અંબર = આકાશ
૮. આમય = દોષ
૯. સરિતા = નદી
૧૦. દુસ્તર = દુઃખથી તરી શકાય તેવો સંસાર
૧૧. તારક = તારનાર
૧૨. મુદા = પ્રસન્ન
૧૩. યોગક્ષેમ = અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ ને પ્રાપ્તનું રક્ષણ


0 comments


Leave comment