8.1 - પૂજન / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : ગિરધારી રે વાત કહું તે વિચારો)

જયજય હો જગની માત ! પૂજીએ પ્રાણ ભરી :
કીધું સકળ જગત રળિયાત : પૂજીએ પ્રાણ ભરી. -

પળપળ પૂજીએ, કલકલ કૂજીએ, ગરબે ઝૂઝીએ સર્વ રે;
મા ! તુજ શરણે મંગલ સ્મરણે, સફળ બને આ પર્વ :
પૂજીએ પ્રાણ ભરી. ૧

તુજ નંદન-આંગણિયે તો, મા ! પર્વ સદા ઉજવાય રે;
ઘૂમતી તારલિયોની આંખે તારાં તેજ પુરાય :
પૂજીએ પ્રાણ ભરી. ૨

મા તુજ ગરબો ભરતો આભે ચેતનના અંબાર રે;
અમ ગરબામાં પણ આજે, મા ! પૂરજે તુજ ઝબકાર !
પૂજીએ પ્રાણ ભરી . ૩

રસના રાસ રમી તુજ ચોકે, જગત ખીલે ચોમેર રે :
એ રસમાં રસમય બનતાં સહુ ઝીલીએ, મા તુજ મહેર !
પૂજીએ પ્રાણ ભરી. ૪

વિરાટ તુજ પગલીપગલીએ અદ્દલ ઝરે તુજ ઓજ રે :
તુજ આંગણ અમ પગલી પણ, મા ! ઠમકી રહો એમ રોજ !
પૂજીએ પ્રાણ ભરી. ૫

જયજય હો જગની માત ! પૂજીએ પ્રાણ ભરી :
બની ભક્તિરસે રળિયાત, પૂજીએ પ્રાણ ભરી.


0 comments


Leave comment