9.3 - સુમનવાડી / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : રાતું રાતું ગુલાબનું ફૂલ ગુલાબમાં મહેકે છે .)

આવી આવી સુમનની સુવાસ, સુમનવાડી આવો !
આવો તનમનમાં ભરતાં ઉલ્લાસ, સુમનવાડી આવો !
મીઠી આવે સમીરની લહેર, સુમનવાડી આવો !
એ તો ઊતરે છે પ્રભુની મહેર, સુમનવાડી આવો ! ૧

આછાં ઊડે તળાવનાં નીર; સુમનવાડી આવો !
આવો રેલતી સરિઅતને તીર, સુમનવાડી આવો !
જુઓ નવલાં સુમનના રંગ, સુમનવાડી આવો !
એમાં ઘૂમે બહુરંગી પતંગ : સુમનવાડી આવો ! ૨

એના સૌરભમાં વિશ્વનો વિરામ, સુમનવાડી આવો !
એની પાંદડીએ દેવોનાં ધામ, સુમનવાડી આવો !
દેવપંખી ત્યાં કરતાં કલ્લોલ, સુમનવાડી આવો !
પાડે પડઘા તેમાં પ્રભુ બોલ ! સુમનવાડી આવો ! ૩

આવો આવો અમારી પૂઠે પૂઠે, સુમનવાડી આવો !
અમ પગલે પગલે કેડી ફૂટે, સુમનવાડી આવો !
નદી નાળાં કે પહાડ નહીં રોધે : સુમનવાડી આવો !
અમે ઊડીએ પછી કો ક્યાં શોધે ? સુમનવાડી આવો ! ૪


0 comments


Leave comment