9.6 - દિવ્ય દેશનાં પંખીડાં / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : અહો રાજ! અમે રે પંખીડાં ગરમ દેશનાં.)

જુઓ રાજ ! અમે રે પંખીડાં દિવ્ય દેશનાં :
માથે દિવ્યતાના છોગ;
મુખે મરવાણી ભોગ :
રાજ ! અમે રે પંખીડાં દિવ્ય દેશનાં. ૧

જુઓ રાજ ! અમારા નિવાસ આભકુંજમાં :
ઊડીએ ચંદ્રકિરણ્ડાળી,
પડીએ ઘડીક તારકજાળી :
રાજ ! અમે રે પંખીડાં દિવ્ય દેશનાં. ૨

જુઓ રાજ ! રંગ રંગ ભર્યા અમ પિચ્છમાં :
કંઇક ઇન્દ્રધનુશી વેલ,
ભાવકુસુમ મહીં ગૂંથેલ :
રાજ ! અમે રે પંખીડાં દિવ્ય દેશનાં. ૩

જુઓ રાજ ! લાવીએ સંદેશ કંઇ ગેબના :
કંઇક ભૂતભાવિ સોણાં,
જગત દેવઆંખ જોણાં :
રાજ ! અમે રે પંખીડાં દિવ્ય દેશનાં. ૪

જુઓ રાજ ! સર્જન પ્રલય છે અમારી પાંખમાં :
અમે ઊડીએ તીર તીર,
પાઇએ પ્રેરણાનાં નીર :
રાજ ! અમે રે પંખીડાં દિવ્ય દેશનાં. ૫

જુઓ રાજ ! દૃષ્ટિ અમ સદા દિગંતપારમાં :
નવલ સ્વપ્ન, ગાન, આશ,
કરીએ જગત રસપ્રકાશ;
રાજ ! અમે રે પંખીડાં દિવ્ય દેશનાં. ૬0 comments


Leave comment