9.8 - વિશ્વદેવીનું ગાન / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : ઝીણા ઝરમર વરસે મેહ .)

કોટિ કોટિ મારા જ્યોતિઝબકાર,
હો! ભીંજે મારી આંખડલી !
તોય હૈયે મારે ઊંડેરા અંધાર :
હો ! ભીજે મારી આંખડલી !

જોગી છુપાયો મારો જોગ ગુફામાં,
વાટ હું જુગજુગ જોતી રે,
ઝીણા ઝીણા કો એના આવે ઝબૂકલા,
જોતી જોતી ને રહું રોતી :
હો ! ભીજે મારી આંખડલી ! ૧

એક ઉઘાડું મારી આંખ તપેલી,
બીજી ઉઘાડું અમી ઝરતી રે;
ઉઘાડું ઢાંકું એવી અંતરની દેવડી ;
નેવે નેવે એ રહે નીતરતી :
હો ! ભીજે મારી આંખડલી ! ૨

આવે આવે ને શમે જુગજુગનાં સોણલાં,
પલકે દીઠાં-અણદીઠાં રે;
જોગી છુપાયો મારી પાંપણની ધારમાં,
સરતાં આંસુ ત્યાં મારાં મીઠાં :
હો ! ભીજે મારી આંખડલી ! ૩

હીરગૂંથી છે મારી ઘેરી રસચૂંદડી'
ધનગૂંથી છે મારી માળા રે;
ખૂંચે શણગાર જેને હૈયે સૂનકાર હો :
રહેતા શેં જોગી એ નિરાળા ?
હો ! ભીજે મારી આંખડલી ! ૪

આધા આધા છે તોય પંથ છે પાસે;
અદીઠ તોય વાયુ જેવા રે;
અળગી રાખીને સદા અળગા રહે હસતા :
એ રે જોગી શેં મારા એવા ?
હો ! ભીજે મારી આંખડલી ! ૫

આવો, આવો રે જોગી ! હૈયાં ખોલાવો;
તપી તપીને નેણાં તૂટ્યાં રે;
સંધ્યાના જેવાં સૌમ્ય તેજે રેલાવો !
રહીએ અખંડ અણછૂટ્યાં !
હો ! ભીજે મારી આંખડલી ! ૬0 comments


Leave comment