9.16 - રૂપેરી ચાંદની / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : નીંદર ભરી રે ગુલાબે ભરી .)

ચલકી રહી રે હો ! ચલકી રહી,
આ રૂપેરી ચાંદની ચલકી રહી ! -

ફરતી આકાશે દેવસુંદરી કો ગોરી,
તેની આ પદરજ ઝલકી રહી :
આ રૂપેરી ચાંદની ચલકી રહી. ૧

દુનિયામાં દેવ કેરા આનંદ ઉતારવા,
રસની આ છોળ જાણે છલકી રહી :
આ રૂપેરી ચાંદની ચલકી રહી. ૨

રૂપેરી ફૂલપાન સાગર પર વેરતી,
ઘેલી આ પ્રેયસી કો પલકી રહી :
આ રૂપેરી ચાંદની ચલકી રહી. ૩

અધરાતી આંખોને એ અમૃતથી આંજવા,
લજજાળુ લલના શું લળકી રહી ?
આ રૂપેરી ચાંદની ચલકી રહી. ૪

હિમ જેવા શ્વેત નિજ હંસો ઉડાડતી,
મધુરાં હાસે કો આ મલકી રહી :
આ રૂપેરી ચાંદની ચલકી રહી. ૫

કોના આવાસમાં, કોના ઉરશ્વાસમાં,
સોહમની લહેર આ સળકી રહી.
આ રૂપેરી ચાંદની ચલકી રહી. ૬

અજબ બ્રહ્મમોરલાનું કિરણનૃત્ય દેખી,
આત્માની છેલ કોની ડળકી રહી ?
આ રૂપેરી ચાંદની ચલકી રહી. ૭


0 comments


Leave comment