10.3 - ફૂલવાડીનો મોરલો / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : કે આભમાં ઝીણી ઝબૂકે વીજળી રે.)

કે કુંજમાં મઘમઘ મહેકે ફૂલડાં રે,
કે આવી મોંઘી દેવવસંત;
કે નાચે ફૂલવાડીનો મોરલો રે.

કે પાંદડે પાંદડે પલકે હીરલા રે,
કે ઊછળે ઉર ઉર ભાવ અનંત :
કે નાચે ફૂલવાડીનો મોરલો રે. ૧

કે આભને માથે રંગભર છોગલાં રે,
કે એવાં ધરણીશિર ગુલમોર :
કે નાચે ફૂલવાડીનો મોરલો રે.

કે ઊઘડે ચંદરવા દિશ દિશ તણા રે,
કે ઊઘડે હૈડાં આઠે પહોર :
કે નાચે ફૂલવાડીનો મોરલો રે. ૨

કે મોગરા ગગને ખીલ્યા તેજના રે,
કે ચૂંદડી જગની રતનજડાવ ઃ
કે નાચે ફૂલવાડીનો મોરલો રે.

કે સૂરજ છાંટે નવરસ છાંટણાં રે,
કે એવા અંતર અમીછંટકાવ :
કે નાચે ફૂલવાડીનો મોરલો રે. ૪

કે શિર પર ડોલે કલગી વિભૂતિની રે,
કે અદ્ભૂગત ખોલે પ્રાણકલાપ :
કે નાચે ફૂલવાડીનો મોરલો રે.

કે થનગન લોલે આંગણાં રે,
કે ટહુકે ગરજે આતમ આપ :
કે નાચે ઉરવાડીનો મોરલો રે. ૫


0 comments


Leave comment