10.9 - પંખીડું / અરદેશર ખબરદાર


ગરબી*
(ઢાળ : * આ ગરબી નવી રચી છે. રાગ જીલ્લો - તાર કેરબો.)

કૂવામાંનાં પાણી આવે હવાડાની માંય,
મારાં હૈડાંનાં હેત એવાં આંખે છલકાય :
સખી ! પંખીડું કો બોલે મારે બારણે રે લોલ. ૧

ઊંચી નીચી વાદળી ને વીજળીના ખેલ,
એવી ઝબૂકે છે આશા મારા મનડાને મહેલ :
સખી ! પંખીડું કો પલકે મારે બારણે રે લોલ. ૨

અંધારિયા આંગણામાં ચાંદનીના ચોક,
એવાં ફૂલડાં વેરાય મારાઆતમાને ગોખ :
સખી ! પંખીડું કો ઝૂકે મારે બારણે રે લોલ. ૩

નીલે નીલે આભે રેલે કાળા ધોળા મેઘ,
મારી નિંદર રેલાય એવા સોણલાંના વેગ :
સખી ! પંખીડું કો ખેલે મારે બારણે રે લોલ. ૪

લીલા વનના હીંચકા ને લટકાળા મોર,
મારે મંદિર કો મહાલે એવા ચિત્તડના ચોર :
સખી ! પંખીડું કો હીંચે મારે બારણે રે લોલ. ૫

વીંધતી વસંત ફોરે કુંજે કુંજે ફૂલ,
મારી કીકીના પલકારમાં તો દુનિયા છે ડૂલ :
સખી ! પંખીડું કો થંભે મારે બારણે રે લોલ. ૬

ચંબેલીના તારલા ને મોગરાના ચંદ,
મારે નેહે ખીલે સાથે એવાં તેજ ને સુગંધ :
સખી ! પંખીડું કો ઝીળે મારે બારણે રે લોલ. ૭

આંબે આંબે કોકિલા ને વડલે વડલે વાત,
મારાં નેણમાંનું નામ બોલે દિવસ ને રાત :
સખી ! પંખીડું કો ટૌકે મારે બારણે રે લોલ. ૮

હિમાલયના હંસલા ને માનસરના તીર,
આભે ઊડી જાઉં એવી મારા આત્માની અધીર !
સખી ! પંખીડું કો પેસે મારે બારણે રે લોલ. ૯


0 comments


Leave comment