12.2 - હાલરડું / અરદેશર ખબરદાર


(ગરબી - રાગ સારંગ)

મીઠાં બાળકડાં, પોઢોજી રુમઝ્મ પારણે રે !
હૈડાં માતલડીનાં સાગર જેવાં ડોલતાં રે લોલ :
મીઠાં બાળકડાં, પોઢોજી રુમઝુમ પારણે રે.

નયનાં કોમળડાં ઢાળો તે નીંદરગોદમાં રે,
મુખડાં થાક્યાં, વહાલાંમ, બોલ બટુકકલા બોલતાં રે લોલ !
મીઠાં બાળકડાં, પોઢોજી રુમઝુમ પારણે રે. ૧

લહરી આવે ઝીણું ગુંજતી સૌરભ ઢોળતી રે,
મારાં લાકડાંની ચૂમશે મીઠી આંખડી રે લોલ :
મીઠાં બાળકડાં, પોઢોજી રુમઝુમ પારણે રે.

પારણિયે વેરે ચાંદલિયો છુપલાં ત્રેજને રે,
મારાં મોંઘેરાંની પૂરશે કુમળી પાંખડી રે લોલ !
મીઠાં બાળકડાં, પોઢોજી રુમઝુમ પારણે રે. ૨

આંગણિયે પ્રભુજીની સ્નેહપ્રભા ઝીણી રેલશે રે,
ત્યારે ઝીલવા તેને નયનાં ઊંડા ખોલજો રે લોલ !
મીઠાં બાળકડાં, પોઢોજી રુમઝુમ પારણે રે.

ફૂલહોઠલડે મુખડે, વહાલાં ! હાસ્ય રમાડતાં રે
હૈડાં માતલડીનાં હર્ષ ભરી હીંચોળજો રે લોલ !
મીઠાં બાળકડાં, પોઢોજી રુમઝુમ પારણે રે. ૩

(નોંધ : આ ગરબી નવી રચી છે, એના સૂર કાંઈક આ પ્રમાણે છે :

પ પધ પ મ ગ રિગ સારિરિ ગ પ પ ધ પપ મગ રિ
પ પપ ધ ધ ધ ની સા સા ની ધ પ મ્ મ્ પ ધ ધ
આમાં માત્ર બીજી પંક્તિમાંના બંને સા ટીપ સૂર છે તથા તે પછીના બંને મ્ કોમળ છે; બીજા બધા સૂર શુદ્ધ છે.)0 comments


Leave comment