12.5 - ઝૂલણું / અરદેશર ખબરદાર


(ગરબી - રાગ ભીમપલાસ - "રામસભામાં રમવાને ગ્યા'તાં")

લાડકડો લાલ મારો હૂલે ને ઝૂલે
ફૂલે વધાવું એની ચાલ:
મારો હૂલે ને ઝૂલે. ૧

માતાનાં દૂધ અને પિતાની છાંયડી,
દિન દિન વધે મારો બાળ:
મારો હૂલે ને ઝૂલે. ૨

હૈયાનાં તેજ અને આંખોનાં અમરત,
હસતાં ખીલે એને ભાલ :
મારો હૂલે ને ઝૂલે. ૩

દેવોની વાડીનું ફૂલ એક મીઠું,
મારી વાડીમાં ફળે ફાલ :
મારો હૂલે ને ઝૂલે. ૪

આંખોમાં તારલા ને મુખે છે ચંદ્રમા,
ચોંટ્યા પ્રભાતરંગ ગાલ:
મારો હૂલે ને ઝૂલે. ૫

પૂર્વ ને પશ્ચિમ ને મુઠ્ઠીમાં બાંધે,
હૈયે વિજય કેરી માળ :
મારો હૂલે ને ઝૂલે. ૬

જગની વસંત મારો જાયો ઉઘાડશે,
ભરશે થલોથલ થાળ :
મારો હૂલે ને ઝૂલે. ૭

માતાપિતાનાં ઉરમંદિર ઉજાળશે :
જીવો ઘણેરું મારો લાલ !
મારો હૂલે ને ઝૂલે. ૮


0 comments


Leave comment