13.4 - ભાઇબીજ / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : વહેલા આવજો હો લાલ)

બીજના ચાંદલિયાશો ઝગમગતો જરી આવજે, હો વીર !
ઊર ઉછળાવજે, હો વીર !
મારી અંધારી રાતડલીને વિલસાવજે, હો વીર !
મહિયર લાવજે, હો વીર !

લામ્બા પટ આકાશના, લાંબા મહિયર પંથ;
ધગઘગતો દિન દોહ્યલો, નહીં રજનીનો અંત:

બાંકા ચાંદલિયાશો ધમધમતો જરી આવજે, હો વીર !
ઊર ઉછળાવજે, હો વીર !
મારી ચણચણતી રાતડલીને ચમકાવજે, હો વીર !
મહિયર લાવજે, હો વીર !

નહીં સાગર પર શઢ ઊડે, નહીં વાટે કો વેલ;
વરસ વરસના વાયાઅ, આંખડલીના ખેલ;

હસતા ચાંદલિયાશો રુમઝુમતો જરી આવજે, વો વીર !
ઊર ઉછળાવજે, હો વીર !
મારી વનઘેરી રાતડલીને મલકાવજે, હો વીર !
મહિયર લાવજે, હો વીર !

સુખદુખ કેરી ગોઠડી, મીઠી મહિયર યાદ;
સાઠ ઘડીનાં સોણ્લાં, ભૂલવે વર્ષવિષાદ:

ઊજળા ચાંદલિયાશો ઝળહળતો ફરી આવજે હો વીર !
ઊર ઉછળાવજે, હો વીર !
મારી અંધારી રાતડલીને અદ્દલ હુલાવજે, હો વીર !
મહિયર લાવજે, હો વીર !


0 comments


Leave comment