14.1 - બંસરી / અરદેશર ખબરદાર


(ગરબી - રાગ દેશ)

દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી,
વનવન ઝીલે સોરધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી. -

ઉર ઉર જગાવે કોઈ બંસરી
જનજન ઝીલે ઉરધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી. ૧

રસ રસ રેલાવે કોઈ બંસરી
ઘનઘન ઝરે જલધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી.

નસ નસ નચાવે કોઈ બંસરી
તનમન ભરે કલધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી. ૨

ડગમગ ડોલાવે કોઈ બંસરી,
થનગન રમે નવધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી.

જગ જ જુલાવે કોઈ બંસરી
ધનધન ઘમે રવધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી. ૩

સૂર સૂર સમાવો કોઈ બંસરી
વનવન ઝીલો સૂરધાર !
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી.

ઉર ઉર જગાવો કોઈ બંસરી,
જનજન ઝીલો ઉરધાર
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી. ૪


0 comments


Leave comment