14.3 - ગોપિકા / અરદેશર ખબરદાર


(ગરબી - રાગ માઢ)

મારી મટુકીમાં હો મહારાજ ! મહીડાં છલકે રે !
તારી વાંસલડી સુણી આજ, હૈડાં ઢળકે રે !

મારી વાવડિયોનાં શુદ્ધ ગોરસ મીઠડાં રે,
તારી બંસરીએ લૂંટી બુદ્ધ, પડતાં દીઠડાં રે !

ડાળે ડાળે મંજરી હાલે ઝૂલી પૂર:
બોલે બોલે બંસરી સુણતાં ડોલે મારું ઉર:
- હૈડાં ઢળકે રે !

મારી મટુકીમાં હો મહારાજ ! મહીડાં છલકે રે ! ૧

આછી આછી ઉષાની રેલ જગમાં ધસતી રે
મોંઘા મધુવનમાં કરે ખેલ હસતી લસતી રે:
એવી વેળ ભર્યાં મુજ એહ ગોરસ મીઠડાં રે,
તારી વાંસલડે સુણી તેહ પડતાં દીઠડાં રે !

કિલકિલ કરતી કોકિલા પળપળ દે પ્રતિસૂર:
જળથળ ઝૂમે કોડિલાં, સુણતાં ઘૂમે મારું ઉર:
- હૈડાં ઢળકે રે !

મારી મટુકીમાં હો મહારાજ ! મહીડાં છલકે રે ! ૨

ધીમે ધીમે પડે ધણ સંગ, રવિનાં પગલાં રે;
ફૂલે ફૂલે ફૂટે નવરંગ, ભરતા ડગલાં રે:
ચાલી લઈને હું તો ઘર બહાર ગોરસ મીઠડાં રે,
તારી બંસરીને સ્વરધાર પડતાં દીઠડાં રે!

ચારો ચરતી ગાવડી થોભે ઘડીભર દૂર:
અનહદ લોલે આવડી, સુણતાં ડોલે મારું ઉર:
- હૈડાં ઢળકે રે !

મારી મટુકીમાં હો મહારાજ ! મહીડાં છલકે રે ! ૩

ઊભો રહી શું વગડે એમ, બંસરે ઝરતી રે!
હાવાં ધગધગતી ઝટ તેમ બળશે ધરતી રે:
હો રે ઝીલ ! ઢોળાઈ જાય ગોરસ મીઠડાં રે,
મારો પાલવડો ભીંજાય, પડતાં દીઠડાં રે !

હું ગુણહીણી ગોપિકા, તું ગુણસાગર શૂર:
મહીડાં મારાં ઝીલી લે, પછી આ ખીલે મારું ઉર:
- હૈડાં ઢળકે રે !

મારી મટુકીમાં હો મહારાજ ! મહીડાં છલકે રે ! ૪


0 comments


Leave comment