14.9 - દૂધડાં દોહતી / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : ઊંચા આકાશ, ઊંચી વાદળી, અલીકોયલડી !
કાંઈ ઊંચા તારા રણવાસ :
મીઠડું ટહુંકજે રે, અલીકોયલડી ! )

ગોરાં ઉજાસ, ગોરાં વ્યાણલાં, મનમોહનજી ! ગોરાં ગોરાં ગોકુલનાં ગામ : દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !

ગોરી ચમેલી, ગોરી વાદળી, મનમોહનજી ! ગોરી ગોરી હું ને ત્હમે શ્યામ :

દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
કાળી ભૃકુટી, કાળી આંખડી, મનમોહનજી ! કાલી કાલી ત્હમારી વાત :

દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
આવી અડપલાં મા કરો, મનમોહનજી ! મ્હારા દૂધ દોહવણિયા હાથ :

દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
કાળાં અખાડિયાં આભલાં, મનમોહનજી ! કાળા કાજળિયા અંધાર :

દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
કાળી કાળી મ્હારી ગાવડી, મનમોહનજી ! ત્હેની ગોરી આ દૂધની ધાર :

દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
કાળા ભ્રમર ભમે વાડીમાં, મનમોહનજી ! ગોરાં ગોરાં કમળના ફૂલ :

દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
દિલે સિંહાસન દેવના, મનમોહનજી ! કરજો કાળાં ગોરાંનાં મૂલ :

દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
કાળી કૂજે કહિં કોકિલા, મનમોહનજી ! ગોરા ગોરા આંબાના મ્હોર

દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
આઘે વગાડો તમે વાંસળી, મનમોહનજી ! દો'તાં દહાડો જશે ચઢી પ્હોર :

દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
કાળાં તળાવ, ગોરાં હંસલાં , મનમોહનજી ! ઊંડા ઊંડા જીવનના બોલ

દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
લાવો, મટુકી તમ અત્માની, મનમોહનજી ! આ દૂધડાં સ્વાદ છે અમોલ !

દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !


0 comments


Leave comment