15.7 - હ્રદયસુધા / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : મહોલે પધારો મહારાજ, મણીગર મહોલે પધારો.)

હૃદયસુધા છલકાય, અધરરસ ગાગરીએ રે;
અધરપુટે જે સમાય, સમાય ન સાગરીએ રે. -

આભૌરે ઉભરાતી વહે રે
નવનવ જગ અમીઅંગ;
વિશ્વ ઝીલે રસ એ, હું ય એવી
ઝીલું આ હ્રદય તરંગ,
અધરરસ ગાગરીએ રે. ૧

સરિત સરોવર રેલિયાં રે,
રેલ્યા સિંધુ વિશાળ;
આભ રેલાયાં ને વિશ્વ રેલાયાં,
એવ એ હ્રદયજુવાળ:
અધરરસ ગાગરીએ રે. ૨

વૃક્ષે વસંત વિરાજતી રે
ઊબહ્રે ફૂલને હોઠ;
મધદરિયાનાં પહાડમોજાંશો
નેહનો ઊભરો મોટ:
અધરરસ ગાગરીએ રે. ૩

ઝીલે રવિઉર ચંદ્રિકા રે,
ઝીલે પૃથ્વીને આભ;
જગત બધું એમ ઝીલતું એ
હ્રદયસુધાની છાબ :
અધરરસ ગાગરીએ રે. ૪

વૈશાખે સાગર ઉછળે રે
ને જેઠે આવે ઉદ્યાન :
ઉરસાગર અધરે ઊલટે એવું
અધરસુધારસ પાન !
અધરરસ ગાગરીએ રે. ૫


0 comments


Leave comment