16.6 - નથનું મોતી / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : ગરબી - રાગ દેશ - તાલ ધુમાળી.)

મને આપ હો રાધા રે તારી નથનું મોતી !
નથનું મોતીરે તારા સતનું મોતી:
મને આપ હો રાધા રે૦-

નથનું મોતી તો મારા જિગરની જ્વાળા:
કાળા અંધારામાં એ પથની જ્યોતિ:
મને આપ હો રાધા રે૦ ૧

નથનું મોતી તો મારા આત્માનું અમૃત:
નથને કે નાથને તું ગતમાં મો'તી?
મને આપ હો રાધા રે૦ ૨

રતન દરિયાવનું કે તારાનું ટીપું:
કાઢ્યું મેં તારે મુખે મતમાં ગોતી:
મને આપ હો રાધા રે૦ ૩

મોતી વિના વહે આંખે મોતીની ધારા :
રાધા ! એ દાને રહે તું છતમાં સો'તી! -

મને આપ હો રાધા રે તારી નથનું મોતી !
સતનું મોતી એ તારી નથનું મોતી:
મને આપ હો રાધા રે૦ ૪


0 comments


Leave comment