16.9 - રૂપ / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : શ્યામ સમીપે ન જાવું.)

આવડા રૂપાળા કોણે કીધા ?
કહોની, શ્યામ મારા !
આવડા રૂપાળા કોણે કીધા ? -

જોઈ જોઈ આંખ ઠરે એક જ સ્વરૂપમાં,
આંજતા પ્રકાશ આવે સીધા:
કહોની, શ્યામ મારા ! ૧

સૂર્યને વલોવિયા કે ચંદ્રને નિચોવિયા?
લાખ લાખ તારા ઢોળી લીધા ?
કહોની, શ્યામ મારા ! ૨

સંધ્યાને ઉષાના રંગ રંગ ચોળ્યા અંગમાં,
અમૃતના સાગર શું પીધા?
કહોની, શ્યામ મારા ! ૩

પ્રેમીઓનાં કાળજાંને વેંધી વીંધી મારે,
એવા યે કંદર્પને શું વીંધ્યા ?
કહોની, શ્યામ મારા ! ૪

જાણતા કળા તે બધી એકમાં સમાવી:
ભૂલું કદી એમ વિધે બીધા ?
કહોની, શ્યામ મારા ! ૫

અદ્દલ છો રૂપાળા તેવા થાશો ના નમેરા !
રૂપે તો ઘા છે જ દિલે દીધા !
કહોની, શ્યામ મારા !
આવડા રૂપાળા કોણે કીધા?


0 comments


Leave comment