16.10 - રૂસણાં / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : અમ રે સાથે શું રાજ ! માયા ઉતારી?.)

-હસ્યામ્ આકાશ, રેલી લાલી ગોરજની;
વસમી તે નહોય કાળી રજની:
જુઓ તો સહી !
આવો, આવોની રાજ ! રૂસણાં ઉતારો ! ૧

મીઠી છે ભૂખ, તેમ રૂસણાં યે મીઠાં:
રૂસણાં પછીનાં મિલન દીઠાં ?
જુઓ તો સહી !
આવો, આવોની રાજ ! રૂસણાં ઉતારો ! ૨

કહો તો આ આભલાંની આપું પિછોડી :
ગૂંથું ત્યાં મેઘધનુ તોડી;
જુઓ તો સહી !
આવો, આવોની રાજ ! રૂસણાં ઉતારો ! ૩

કહો તો નભગંગનો બનાવું કંદોરો;
કહો તો દઉં તારલાનો તોરો;
જુઓ તો સહી !
આવો, આવોની રાજ ! રૂસણાં ઉતારો ! ૪

એવી દઉં જોડ એક ચાંદા સૂરજની,
આપી શકે ન નાર વ્રજની:
જુઓ તો સહી !
આવો, આવોની રાજ ! રૂસણાં ઉતારો ! ૫

દેવો યે સ્વર્ગમાં પમે ન જેવાં;
આપું અમોલ અમી એવાં:
જુઓ તો સહી !
આવો, આવોની રાજ ! રૂસણાં ઉતારો ! ૬

હસતું આ વિશ્વ, આંખ હસતી ઉઘાડો !
ઉઘડ્યા આ પ્રાણે મીટ માંડો:
જુઓ તો સહી !
આવો, આવોની રાજ ! રૂસણાં ઉતારો ! ૭


0 comments


Leave comment