16.11 - હૈડાંની આગ / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : પ્રેમની પીડા તે કોને કહીએ રે.)

આવડું તે આળ નવ ધરીએ રે,
હો રસિયાજી!
આવડું તે આળ નવ ધરીએ ! -

હૈડાની આગ તે તો હૈડે ધૂંધવાડીએ,
અબલા તે અમો કશું કરીએ રે?
હો રસિયાજી! ૧

વાંકું વચન તમ કાળજું આ વીંધે,
ડૂબતાંને દાબો નવ દરીએ રે !
હો રસિયાજી! ૨

રાતદિન બળી જળી રાખ થઈ રહીએ,
ઠાર્યાં તે કેમ કરી ઠરીએ રે ?
હો રસિયાજી! ૩

અબલા અમો તો સદા રહીએ પરાધીન,
પળપળ લોકલાજે ડરીએ રે:
હો રસિયાજી! ૪

પ્રીતડી કરી તમોશું પીધાં અમે વિખડાં,
તમે શું પુરુષ જાણો જરીએ રે ?
હો રસિયાજી! ૫

જીવન ને પ્રાણ અમ સોંપ્યા તમ હાથે,
તારો જો તમે જ તો તરીએ રે:
હો રસિયાજી! ૬

સાગર તજીને જવું ઊડવા આકાશે,
પાંખો વિના બાથોડાં ક્યાં ભરીએ રે?
હો રસિયાજી! ૭

પ્રીતડીની યારી તરવાર છે બેધારી :
ચૂકતાં કપાઈ ઝટ મરીએ રે;
હો રસિયાજી! ૮

ઘેલાં થયાં અમો તે તમો ડાહ્યા માટે;
અદ્દલ અટળ સ્નેહ સ્મરીએ રે!
હો રસિયાજી!
આવડું તે આળ નવ ધરીએ! ૯


0 comments


Leave comment