17.13 - આંસુનાં પૂર / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : પ્યારાને પારણે સોનાનાં બોર.)

હૈયાને કાંઠડે આંસુનાં પૂર :
આંસુના પૂર, પરમ નયનાંનાં નૂર :
હૈયાને કાંઠડે આંસુનાં પૂર.-

માગ્યાં ન મુખે, નહીં નયને બોલાવ્યાં,
અણધાર્યાં આવી ઊભે હાજરહજૂર :
હૈયાને કાંઠડે આંસુનાં પૂર. ૧

વસતાં વેરાન જ્યાં રેતીનાં રણશાં,
એક જ કો સ્મરણે એ રેલતાં જરૂર :
હૈયાને કાંઠડે આંસુનાં પૂર. ૨

આભ જ્યાં તપે ને ભવ આખો તપાવે,
ઊછળી આવી તાપ કરતાં એ દૂર :
હૈયાને કાંઠડે આંસુનાં પૂર. ૩

ડુંગરના ભાર આવી અંતર દબાવે,
પાળોને તોડી ખાલી કરતાં એ ઉર :
હૈયાને કાંઠડે આંસુનાં પૂર. ૪

આનંદ કે શોકનાં ફાટે સરોવરો,
કહેશો ન કોઈ ત્યારે, કરજો સબૂર :
હૈયાને કાંઠડે આંસુનાં પૂર. ૫

ઊડે જ્યાં તણખા ત્યાં ઊડે અમીકણો,
આંસુને ઝીલશે કો હૈયાનાં શૂર :
હૈયાને કાંઠડે આંસુનાં પૂર. ૬

આત્મા ભીંજાવજો એ પૂરમાં બહાદૂર હો !
પુણ્યોનાં પૂર, એ તો જન્મોનાં નૂર :
હૈયાને કાંઠડે આંસુનાં પૂર. ૭


0 comments


Leave comment