18.11 - વિસર્જન / અરદેશર ખબરદાર


આવજો, આવજો, આવજો રે,
વહાલાં ! પાછાં વહેલેરાં આવજો !
લાવજો, લાવજો, લાવજો રે,
નવી રજનીના રાસ નવા લાવજો !--

ઝબકી ઝબકી પડ્યા ઝાંખા આ દીવડા :
માજીને દીવડે સમાવજો રે !
વહાલાં ! પાછાં વહેલેરાં આવજો ! ૧

માજીના રાસમાં ઝીલે છે સૃષ્ટિઓ :
ઝીલ્યો એ રસ તે ઝિલાવજો રે !
વહાલાં ! પાછાં વહેલેરાં આવજો ! ૨

વ્યોમે છે દીવડા, ભોમે છે દીવડા :
દીવડા હૈયે ઝબકાવજો રે !
વહાલાં ! પાછાં વહેલેરાં આવજો ! ૩

તાળીએ તાળી પુરાવી સૌ સાથે :
તાળીના બંધ બઢાવજો રે !
વહાલાં ! પાછાં વહેલેરાં આવજો ! ૪

નવનવ રાતની માણી મહેમાની :
જીવનભર જોખ એ ટકાવજો રે !
વહાલાં ! પાછાં વહેલેરાં આવજો ! ૫

આવો ને જાઓ છે જીવનના જોગ સૌ :
માજીનો રાસ જ ગજાવજો રે !
વહાલાં ! પાછાં વહેલેરાં આવજો ! ૬


0 comments


Leave comment