13 - ઉઘડકી, ઊઠીયા વેગે વિઠ્ઠલ હરિ / નરસિંહ મહેતા


રાગ સિંધુડો

ઉઘડકી, ઊઠીયા વેગે વિઠ્ઠલ હરિ, ‘ગરુડ ક્યાં ? ગરુડ ક્યાં?’ વદત વાણી,
‘ચાલ, ચતુરા!’ ચતુર્ભુજ ભણે : ‘ભામિની ! નેષ્ટ નાગરે મારી ગત ન જાણી, ૧

ચીર-છાલય ઘણાં, વસ્ત્ર વિધવિધ તણા, એકપેં એક અધિક જાણો.
સ્વપ્ને જે નવ ચડે, નામ જેવું નવ જડે, અંગ આળસ તજીને રે આણો. ૨

હેમ-હાથ-સાંકળાં, નંગ બહુ નિર્મળા, સુભગ શણગાર અંગ સોહે સારો,
રીત ને ભાતમાં રોકડ રખે વીસરો, દીન થઇ કરગરે દાસ મારો’ ૩

ઇન્દ્ર-બ્રહ્મા જેને સ્વપ્ને દેખે નહીં, તે ‘માગ રે માગ’ મુખ વદત વાણી,
નરસૈનો નાથ લક્ષ્મીસહિત આવિયો, અણગણી ગાંઠડી અનેક આણી. ૪


0 comments


Leave comment