12 - રાધિકા સુંદરી-સકળ-શિરોમણી / નરસિંહ મહેતા


રાગ સિંધુડો
રાધિકા સુંદરી-સકળ-શિરોમણી ! વીઠલા-વલ્લ્હી, માન માગું,

ક્ષણુ એક નાથને બાથ અળગી કરો, મેલ મમ નાથે પાય લાગું. ૧

અજિત તેં જીતિયો, અબંધ તે બાંધિયો નેહભર શ્યામ—શું કેલિ કરતાં,
તાહરું ચલણ દીસે ઘણું ઘર વિષે, સમુદ્રતનયા હીંડે અંક ભરતાં. ૨

પુરુષને પુરુષનો સ્નેહ શું કામનો ? નારીને પુરુષનો સંગ રૂડો,
જેની માયા વિષે વિશ્વ બૂડી રહ્યું, તેહ હરિ રાધિકા-સંગ બૂડ્યો. ૩

છેલ ચંચળ ! અહંકાર નવ કીજિયે, જાય અહંકાર તે જોત-જોતાં,
ભણે નરસૈંયો : ‘મેલ મમ નાથને, નીકળશે કાદવ કોઠી ધોતાં.’ ૪


0 comments


Leave comment