6 - ખળખળતું પાણી તે અગનથી આકરું / નરસિંહ મહેતા


રાગ કેદારો

ખળખળતું પાણી તે અગનથી આકરું, ચોકમાં લાવીને મેલ્યું આણી,
પોતાના જન તેને ગણ્યાં પારકા, અન્ય જાણી તેની ત્રીઠ તાણી. ૧

માગ્યા મહેતે જઈ , વહેવાઈને કહી, ઉષ્ણમાં ભેળવા ટાઢું પાણી,
‘ગીત ગાશો તહીં મેહૂલો વરસશે, આફણીએ થાશે જળ સમાણી.. ૨

કીધો મલ્હાર તે સાંભળ્યો શામળે, થયો ઘન ઘોર ને ધનુષ તાણ્યું,
વાય છે વાવડો, વીજ ચમકા કરે, ગાજિયો ગગન તે જગતે જાણ્યું. ૩

ચાતુર્માસ નથી, નથી રત-માવઠું, કારમોક ઊમગ્યો ખડક કાઢી,
અવની ઉપર થઈ નીર ચાલ્યું વહી, જાણીએ મેહ વૂઠ્યો અષાઢી. ૪

ધાઈ વહેવાઈ આવ્યા મહેતાજી કને : ‘ધન્ય મહેતા ! ધન્ય ભક્તિ સાચી,
પહેરામણી પણ નરસૈં કરશે ભલી, મૂરખ આપણી બુદ્ધિ કાચી.’ ૫


0 comments


Leave comment