11 - શેની છે કોને માલૂમ હોય છે? / મુકુલ ચોક્સી


શેની છે કોને માલૂમ હોય છે ?
બસ, બધે ખાલી બૂમાબૂમ હોય છે.

શોધીએ જીવતાં, તો એ ગુમ હોય છે,
ને મળે છે, તે મરહૂમ હોય છે.

જે કંઈ હોવાનું છે – તે આપણે,
આ અરીસાઓ તો માસૂમ હોય છે.

બેસૂરું લાગે એ જુદી વાત છે,
વેદનાનું પણ તરન્નુમ હોય છે.


0 comments


Leave comment