8 - એક જાંબલી નદી / રમણીક સોમેશ્વર


આંખ કરું જ્યાં બંધ
વહે છે એક જાંબલી નદી.

નદીને નહીં કાંઠો નહીં કાયા
નદીમાં કોરા નીર સમાયાં

ઝલમલ રંગબિરંગી છાયા
લીલા-પીળા કદી વાદળી
ઘેઘૂર રંગ છવાયા

જંગલ જંગલ વહે નદીમાં
દરિયો પણ લહલહે નદીમાં
વહે નદીમાં નદી, અને
એ પોતે પાછી સ્થિર
નદીમાં ભીનાં-કોરાં નીર

આંખ કરું જ્યાં બંધ
વહે છે એક જાંબલી નદી.0 comments


Leave comment