14 - લેખણ અધવચ્ચે બટકી ગઈ / રમણીક સોમેશ્વર


લેખણ અધવચ્ચે બટકી ગઈ,
સાજણ, કેમ કરીને લખીએં !

લખવું છે, આ ટેકરીઓમાં સરી જતું
સસલાનું ટોળું
ટેકરીઓને કાંઠે ઊભું તળાવ ભોળું
જોયા કરતું લીલા નકરી
લખવી છે એ
લેખણ અધવચ્ચે બટકી ગઈ સાજણ,
કેમ કરીને લખીએં !

હોલાની પાંખોમાં ફફડે સીમ
ભુજંગો ફેણ ઉછાળે
રાત શ્વાસમાં મસળી
ખેતર ભળું-ભાંખળું ભાળે
ચકલીની આંખોમાં લેખણ બોળી સાજણ,

લખવું છે આ બચ્યું-સચ્યું ચોમાસું
લખીએં કઈ રીતે !
લેખણ બટકી ગઈ અધવચ્ચે
લખીએં કેમ કરીને સાજણ....0 comments


Leave comment