10 - પિયુજી, આઘ્ઘા રે’જો... / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


ચૈતરની ડાળીએ ચડતાં પૂર પિયુજી, આઘ્ઘા રે’જો
અમને લીલાં ઘેન કરે ઘેઘૂર પિયુજી, આઘ્ઘા રે’જો

અમે પિયુજી...
અમે પિયુજી, જંગલની લીલીકૂચ ઝૂલતી કાળી
ઝાકળથી ધોયેલી મખમલ સવાર અમને મળી
કાચી કાચી સુગંધથી ભરપૂર પિયુજી, આઘ્ઘા રે’જો

તમે પિયુજી...
તમે પિયુજી, એનઘેન અંધારું ભીતર ભરો
કાળમીંઢ પથ્થરની છાતીને ઊંચકતા ફરો
અમે ઊગતાં થાશો ચૂરેચૂર પિયુજી, આઘ્ઘા રે’જો

અરે પિયુજી...
અરે પિયુજી, જરાક અમથાં હડદોલે નંદવાશે
તલાવડી હું, કાચી ઉંમર પાળ તૂટતી જાશે
ધસમસ તાણી જશું તમને દૂર પિયુજી, આઘ્ઘા રે’જો

ચૈતરની ડાળીએ વધતાં પૂર પિયુજી, આઘ્ઘા રે’જો
અમને લીલાં ઘેન કરે ઘેઘૂર પિયુજી, આઘ્ઘા રે’જો


0 comments


Leave comment