41 - હું નથી નક્કી, હું આ કે તેય હોઉં / રમણીક સોમેશ્વર


હું નથી નક્કી, હું આ કે તેય હોઉં,
હોઉં સઘળે ને છતાં પરિમેય હોઉં.

હોઉં ઘરમાં ડાયરા વચ્ચે અને
એ જ ઘડીએ શક્ય છે બા’રેય હોઉં.

ક્યાં કોઈ વીતી ગયેલો કાળ છું હું
સાવ પાસે હોઉં, અત્યારેય હોઉં.

એમ મારું નામ તેઓ ગટગટાવે,
કેમ જાણે હું કશું કંઈ પેય હોઉં !

ક્યાં કશો પણ ભેદ ત્યાં પામી શકાયો,
હું સ્વયં હોઉં, અને હું એય હોઉં.0 comments


Leave comment