44 - ઉછાળા મારતા સાતે સમંદર આપણી અંદર ! / રમણીક સોમેશ્વર


ઉછાળા મારતા સાતે સમંદર આપણી અંદર !
પ્રસારી પાંખ ઊડે છે કબૂતર આપણી અંદર !

બધું ભરચક, બધું ઘેઘૂર – ભીનુંછમ્મ લાગે છે,
છતાં કેવા અભાવો છે સદંતર આપણી અંદર !

પછી વરસાદ, કૂણું ઘાસ, મબલખ મોલ, ઉજાણી,
ઘણી ઇચ્છાઓથી વાવેલું ખેતર આપણી અંદર !

ગમે ઉછેરવાનું, પાળવા-પંપાળવાનું જે,
કદાચિત્ હોય એ છૂપું દટંતર આપણી અંદર !

થરકતા-ધ્રુજતાં પણ પહોંચવાનું થાય છે મન જ્યાં,
હજુ પણ કૈંક છે એવું અગોચર આપણી અંદર !0 comments


Leave comment