58 - હર કદમ પર પુષ્પની કેડી સખે / રમણીક સોમેશ્વર


હર કદમ પર પુષ્પની કેડી સખે
મહેંક ચાલે છે મને તેડી સખે !

હોય ઝાંઝર જેમ એ વીંટળાયલી
રંગભીની પુષ્પની બેડી સખે !

લે, ખરી બે-ચાર ખટમીઠી ક્ષણો
મેં સ્મરણની ડાળ ઝંઝેડી સખે !

આજ ચોક્કસ પુષ્પ-વૃષ્ટિ થઈ હશે
મઘમઘે છે આપણી મેડી સખે !

તરબતર થઈ શ્વાસ તો આ ઊપડ્યા
વાત કોઈએ પુષ્પની છેડી સખે !0 comments


Leave comment