75 - કોઈ કારણ નથી, કોઈ રસ્તો નથી, ને છતાં છે બધું / રમણીક સોમેશ્વર


કોઈ કારણ નથી, કોઈ રસ્તો નથી, ને છતાં છે બધું,
ના નથી, હું નથી, હું અમસ્તો નથી, ને છતાં છે બધું !

કોઈ આકાર ઘેરી વળે છે સતત એક છાયા રૂપે,
આમ અદ્રશ્ય છે, તોય ખસતો નથી, ને છતાં છે બધું !

છે બધું ઘોર ગંભીર ઘેઘૂર ને છે ઘટાટોપ પણ,
એક વરસાદ છે, જે વરસતો નથી ને છતાં છે બધું !

મખમલી મખમલી રણઝણે-મઘમઘે ચોતરફની હવા
કંપ ફેલાય છે પણ પરસતો નથી ને છતાં છે બધું !

ને છતાં છે બધું ને છતાં છે બધું ને છતાં છે બધું
કોઈ કારણ નથી, કોઈ રસ્તો નથી ને છતાં છે બધું !0 comments


Leave comment