51 - પહેલા અઘરો છું, પછી આસાન છું / પંકજ વખારિયા


પહેલા અઘરો છું, પછી આસાન છું
પહાડની ઊંચાઈ પર મેદાન છું

પુણ્ય તારાં હોય તો તું પામશે
પૃથ્વી પર હું સ્વર્ગનું સંસ્થાન છું

કોઈને પરિચય ન મારી ધારનો
મસ્ત મારામાં જ રહીને મ્યાન છું

મૂલ્ય અંકાશે નહીં કંઈ મારું આમ,
સળગું તો પરખાય કે લોબાન છું

કંઈ સતત જન્મે અને મરતું રહે
છું પ્રસૃતિગૃહ કે કબ્રસ્તાન છું ?

સ્કૂલ છે આ જિંદગી, કંઈ ઘર નથી
વાટ જોતું મૃત્યુનું સંતાન છું

થઈ ગયો ખુલ્લો ને ખાલીખમ પછી
ભીડની આ ભીંતે રોશનદાન છું
(૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૩)0 comments


Leave comment