77 - એક તો બસ એક છે / પંકજ વખારિયા


એક તો બસ એક છે
જે ચહે અનેક છે

પર છે પ્રેમથીય એક
પ્રેમ એકમેક છે

મન હિ શૈન્ય, શત્રુ ને –
મુલ્ક ને મલેક છે

ટેક રાખું ના કશી
એય એક ટેક છે

ઘર કર્યું છે ત્યારથી
દર-બ-દર દરેક છે

કંઈ જ કોઈનું નથી
સબ કા માલિક એક છે

હું નથી, છે તું જ તું
આ હજી વિવેક છે

એ નથી તો કંઈ નથી
છે તો પૂર્ણ છેક છે

છે અગર સુગંધ તો
પુષ્પ પણ કશેક છે

(૧૮ જુલાઈ, ૨૦૧૦)0 comments


Leave comment