78 - તું જ છે, કંઈ જ તુજ સિવાય નથી / પંકજ વખારિયા


તું જ છે, કંઈ જ તુજ સિવાય નથી
કહેવું આ સાવ ‘હું’ વિનાય નથી

આ બધી અડચણો ખરું જોતા –
લાંબુ અંતર છે, અંતરાય નથી

દૃશ્યનું ફોલ્લું ફોડવા માટે
આંખ મીંચ્યા વિના ઉપાય નથી

માત્ર બદલાય અહીંયા પાત્ર જરા
વિશ્વના મંચથી વિદાય નથી

શબ્દ જંપ્યા ને દૃશ્ય અસ્ત થયાં
ૐ છે બસ, ‘નમ: શિવાય’ નથી

(૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૩)0 comments


Leave comment