21 - ગોખના દીવાએ જાગે મેડિયું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


ગોખના દીવાએ જાગે મેડિયું
ખુલ્લાં રુદિયાકમાડ
ભીતરની ઝળકે ઝલમલ કેડિયું...

વાયરો અડે ને ભીનું ફરફરું
વહેતી થાય રે સુગંધ
પાંખડી ખૂલે ને તૂટે બેડિયું...

વહાણ રે ભરીને અચરજ ઠાલવ્યાં
ખોબા જેવડોક જીવ
ચપટીમાં દળદર સઘળું ફેડિયું...

આવતાં અવાયું અડધે મારગે
ભૂલું ભૂલું ફરે મન
પાંપણે ઝુલાવી હેતે તેડિયું...

વાટને સંકોરી સાંયા, ખંતથી
દીધી હેમની સવાર
શ્વાસ રે પૂરીને જીવતર છેડિયું....


0 comments


Leave comment