24 - કરો સહી કાગળ પર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


કરો સહી કાગળ પર સાંયા,
ચિંતા સઘળી ખરી જાય કે શું થાશે આગળ પર ?
વાંકા-ચૂંકા વ્યવહારે હું ડાઘ ડાઘ ચીતરાયો
સરનામાંના જંગલ વચ્ચે સાવ પછી અટવાયો;

સાચો તમે ઉકેલો આંસુ ઊંચકી લઈ આંગળ પર...

પસ્તીના કટકા શો ઊડતો રહ્યો શોધવા મૂળને,
તમે જ સાંધો જનમનાળ ને ચીંધો મારા કુળને;

તાળું ખોળો ફૂલ જેમ આ જીવતરની સાંકળ પર...

કરચલિયાળો જીવ, વળી ડૂસકાં-ડૂમાનો ભેજ,
ખૂણખૂણો ઝળહળ થાશે અક્ષર પડતાં બે જ;

એક જ પળમાં વસંત સાતે સાત વસે બાવળ પર...


0 comments


Leave comment