33 - રહેશું સ્હેજ અધૂરા / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


રહેશું સ્હેજ અધૂરા, સાંયા,
સુખના ચડે ડચૂરા, સાંયા.

અટકળની આંગળિયે વળગી,
પળિયા પંથ અહુરા, સાંયા;

ઇચ્છા ડાળે ફળ બેઠાં છે,
કાચાં કાચાં તૂરાં, સાંયા;

સંદેશો જળઅક્ષર લખિયો,
વાદળ-કાગળ ભૂરા, સાંયા;

પાંપણને અડક્યું ચોમાસું,
ડૂબ્યા પૂરેપૂરા, સાંયા;

નખલી ભીની શ્વાસે અડકી,
રણઝણ તન તંબૂરા, સાંયા.


0 comments


Leave comment