36 - ભીની યાદ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


ઉદાસી સાંજ થઈને વિસ્તરે છે.
ફલક પર યાદ ભીની ચીતરે છે.

ભરાઈ ગંધ ઘરમાં મોગરાની,
પવન માદક કપટથી છેતરે છે;

ભીતરમાં ગોપાવ્યા છે ઘા નીંગળતા,
કોઈ ટહુકા કરીને ખોતરે છે;

ભરે મજબૂત પહેરો પાંપણો પણ,
દબાતે પગ સપન લ્યો, ઊતરે છે;

વળાવ્યાં પાછલી રાતે જે સ્મરણો,
સવારે સૂર્ય સહુને નોતરે છે..


0 comments


Leave comment