55 - કોઈ અહીં આવ્યું નથી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


પાથરી ઇચ્છાઓ લંબાવ્યું નથી.
બેસવું વાળીને પગ ફાવ્યું નથી.

કોઈપણ વળગણથી જોજન વેગળો,
નામ અમથું ક્યાંય પણ થાપ્યું નથી;

જિંદગી, પાછો ધરું કોરો સમય,
કાંઈ બીબાંઢાળ મેં છાપ્યું નથી;

પાંપણોની ધારથી પાછો બળું,
કોઈના પર મન કદી લાદયું નથી;

એ રીતે સરકી જઈશ હળવેકથી,
માનશે સૌ કોઈ અહીં આવ્યું નથી.


0 comments


Leave comment