64 - આંગળી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


મેરને અડકી વળે છે આંગળી.
ગોમુખી સ્મરણે ભરે છે આંગળી.

ઘૂમતી તકલી, ક્ષણોના વળ ચડે,
વસ્ત્ર જીવનનું વણે છે આંગળી;

પક્વ ઇચ્છાફળ લટકતું શાખ પર,
ટેરવેથી સળવળે છે આંગળી;

કોઈનું ભીનું સ્મરણ ગળતું રહે,
ગાલ પર ફરતી રહે છે આંગળી;

છે ત્વચાનું કોરુંકટ, ખુલ્લું ફલક,
સૂક્ષ્મ નખચિત્રો કરે છે આંગળી.


0 comments


Leave comment