73 - લાગણી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


કોઈ પણ કારણ વિના પીડે મને.
લાગણી, બસ ટેવવશ છીણે મને.

વ્હેંચતી બે ભાગમાં વચ્ચેથી એ,
ને પછીથી દ્વારવત્ ભીડે મને;

સ્હેજ શંકાને ઉમેરે લોહીમાં,
ખૂબ અંદરથી સતત્ ફીણે મને;

સાવ ખિસ્સે ખાલી કંઈ થાવા ન દે,
એક બે સંબંધ એ ધીરે મને.


0 comments


Leave comment