79 - રણમાં મલ્હાર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


કોણ ભીનો આપે આધાર ?
છેડીને રણમાં મલ્હાર ?

કોણ હુલાવે શબ્દકટાર,
બન્ને બાજુ કાઢી ધાર ?

ડોળીમાં શ્ર્લથ સૂરજ લઈ,
સાંજ નીકળે બની કહાર;

આખી રાત રડ્યું કોઈ,
ઝાકળ ઝાકળ ઊગી સવાર;

લોહી સોંસરું ધિરકટ ધિર,
લયનું લશ્કર થયું પસાર;

બિનવારસી આંખ પડી,
સપનાં ફરતાં અંદર-બ્હાર.


0 comments


Leave comment