5 - કોઈને કહેશો નહીં / ગૌરાંગ ઠાકર


એક મોકો મેં ગુમાવ્યો, કોઈને કહેશો નહીં,
હું મને ના ઓળખાયો, કોઈને કહેશો નહીં.

આંખને બદલે હૃદયથી એ મને વાંચી ગયો,
મેં અભણ એને ગણાવ્યો, કોઈને કહેશો નહીં.

શબ્દ કેવળ દૃશ્યથી કૈં શ્લોક થઈ જાતો નથી,
ક્રૌંચવધ હું જોઈ આવ્યો, કોઈને કહેશો નહીં.

બસ ખુશીથી જાળમાં એ માછલી કૂદી પડી,
જીવ પાણીથી ધરાયો, કોઈને કહેશો નહીં.

આયનો પ્રતિબિંબ મારું જોઇને બોલ્યો હતો,
જાતમાં તું ભેરવાયો, કોઈને કહેશો નહીં.

એક વેળા ઈશ્વરે પૂછ્યું તને શું જોઈએ ?
માંગવામાં છેતરાયો, કોઈને કહેશો નહીં.


0 comments


Leave comment